تهيه طرحهاي تقوبت بنيه علمي دانشجويان شاهد و ايثارگر به منظور پيشنهاد به ستاد امور ايثارگران جهت تصويب

    تشكيل گروههاي درسي با استفاده از دانشجوياني كه بتوانند دروس مربوطه را به خوبي ارائه كنند.

   ارائه خدمات كمك آموزشي از قبيل تكثير و انتشار جزوات مورد نياز، تهيه فيلمهاي آموزشي و فراهم نمودن امكانات سمعي و بصري مورد نياز دانشجويان ايثارگر

   ارزيابي كلاسها و دوره هاي تقويتي و همكاري با معاونت آموزشي دانشگاه

   به منظور بررسي و نظارت بر وضعيت آموزشي دانشجويان شاهدو ايثارگر

    تشكيل كلاسها و دوره هاي تقويتي با همكاري اعضاء هيت علمي

   دعوت به همكاري از اعضاء هيت علمي براي امور آموزشي و مشاوره تحصيلي دانشجويان شاهدو ايثارگر

    تعيين اساتيد مشاوربراي دانشجويان شاهد و ايثارگر

    تشكيل بانك اطلاعاتي جامع از وضعيت آموزشي ، فرهنگي و اجتماعي دانشجويان رزمنده، آزاده و شاهد

    برنامه ريزي برگزاري مراسم و فعاليتهاي علمي و فرهنگي از قبيل اردوها، سفرهاي زيارتي و سياحتي، سمينارها (اعم از آموزشي، پژوهشي و فرهنگي ) و مسابقات در زمينه هاي مختلف علمي، هنري ،فرهنگي و ورزشي و تشويق دانشجويان ممتاز و قدرداني از ايشان

     پيگيري امور رفاهي دانشجويان شاهد و ايثارگر و تدارك امكانات لازم با همكاري و هماهنگي واحدهاي ذيربط

    تنتظيم برنامه هاي سالانه و پيشنهاد اعتبارات مربوط و تلاش در جهت جذب امكانات مورد نياز

    تهيه و تدوين گزارشات دوره اي و موردي در رابطه با عملكرد واحد در چارچوب وظايف محوله