دکتر علی موحد

مرتبه علمي:
 دانشيار
 
آدرس:
 تهران - دروازه دولت - خيابان شهيد مفتح - دانشگاه خوارزمي - دانشکده علوم جغرافيايي

کرج – خيابان شهيد بهشتي – ميدان دانشگاه – دانشگاه خوارزمی
کد پستي 37551-31979
 
تلفن:  
  34579600-026 
آدرس پست الکترونيک

 movahed@tmu.ac.ir