کارکنان دفتر کارکنان دفتر

 

زهرا متوقع
کارشناس امورفرهنگی
محمد رنجبر                     
متصدی امور دفتری و مسئول مالی
 
موسی توسلی تالارپشتی       
      
 
کارشناس امور دانشجویی
رویا پنجعلی زاده                 
متصدی امور دفتری و بایگانی