اساتيد مشاور

اسامی اساتید مشاور

 
1– جناب آقای دکتر رسولی استاد محترم مشاور و راهنمای رشته مشاوره
 
2- جناب آقاي دكتر زباندان استاد محترم مشاور و راهنماي رشته رياضي و علوم کامپیوتر
 
3- جناب آقاي دكتر پورآرين استاد محترم مشاور و راهنماي رشته تاريخ ـ كتابداري ـ جغرافيا و علوم اجتماعي
 
4 -جناب آقاي دكتر مجلس آرا  استاد محترم مشاور و راهنماي رشته فيزيك و زمين شناسي
 
5- سركار خانم دكتر آذرنيا استاد محترم مشاور رشته زيست شناسي
 
6 -سرکار خانم سودابه مظفری استاد محترم مشاور رشته ادبیات عرب
 
7- جناب آقاي دکتر کلارستاقي استاد محترم مشاور دانشکده فني و مهندسي کامپيوتر
 
8- جناب آقاي دكتر فراهاني  استاد محترم مشاور و راهنماي دانشکده شيمي
 
9- جناب آقاي دکتر آقایی استاد محترم مشاور و راهنماي دانشکده تربيت بدني
 
10- جناب آقاي دکتر شماعی استاد محترم مشاور و راهنماي دانشکده علوم جغرافیا
 
11.جناب آقای دکتر نادر شکراللهی استاد مشاور و راهنمای رشته حقوق و علوم سیاسی - دین وفلسفه