img_yw_news
img_yw_news
img_yw_news
img_yw_news
img_yw_news
img_yw_news
شهدای دانشگاه
شهید شاخص دانشگاه،رئیس جمهور شهید محمدعلی رجایی
__CNT_DATE__
کارمند شهید قربانعلی دودانگه
__CNT_DATE__
کارمندشهید شفیع وحدانی
__CNT_DATE__
دانشجوی شهید محمود دهقان سلماسی
__CNT_DATE__
دانشجوی شهید ناصر کاظمی
__CNT_DATE__
دانشجوی شهید محمود کاشی ها
__CNT_DATE__
دانشجوی شهید مسعود عیدی زاده
__CNT_DATE__
دانشجوی شهیده سیده نورسته(رویا) سقایی
__CNT_DATE__
دانشجوی شهید محمدحسین فاضلی
__CNT_DATE__
دانشجوی شهید محمدرضا خلیلی
__CNT_DATE__
دانشجوی شهید محمدرضا سعادتی
__CNT_DATE__
دانشجوی شهید محمدمهدی ثامنی
__CNT_DATE__
دانشجوی شهید مجید عالم بخش
__CNT_DATE__
دانشجوی شهید محمد گودرزی
__CNT_DATE__
دانشجوی شهید محمدابراهیم احمدپور
__CNT_DATE__
دانشجوی شهید محمدحسین تجلی
__CNT_DATE__
دانشجوی شهید قنبر آقایی
__CNT_DATE__
دانشجوی شهید علی اصغر کمرانی
__CNT_DATE__
دانشجوی شهید عباس شایگان
__CNT_DATE__
دانشجوی شهید مجتبی ناظم البکاء
__CNT_DATE__
دانشجوی شهید عبدالحمید رحیمی ندوشن
__CNT_DATE__
دانشجوی شهید سیروس (کاظم) مهدی پور
__CNT_DATE__
دانشجوی شهید طهماسب شیخ حسنی
__CNT_DATE__
دانشجوی شهید عباس دهقانی
__CNT_DATE__
دانشجوی شهید سیدحبیب مرتضوی
__CNT_DATE__
دانشجوی شهید سیدحسین رازیان
__CNT_DATE__
دانشجوی شهید سیدمسعود طاهری
__CNT_DATE__
دانشجوی شهید اسماعیل(شهاب) شیرازی
__CNT_DATE__
دانشجوی شهید حسن رجبعلی پور
__CNT_DATE__
دانشجوی شهید حمیدرضا نیری
__CNT_DATE__
دانشجوی شهید سهراب بخشی
__CNT_DATE__
دانشجوی شهید حیدر سلیمیان
__CNT_DATE__
دانشجوی شهید عبدالمحمد طالعی
__CNT_DATE__
دانشجوی شهید رمضان قلی پور روشن
__CNT_DATE__
دانشجوی شهید عبدالعظیم یوسفی
__CNT_DATE__
دانشجوی شهید فرامرز فامیلی
__CNT_DATE__
دانشجوی شهید غلامرضا مسیان مقدم
__CNT_DATE__
دانشجوی شهید حافظ آب روشن
__CNT_DATE__
دانشجوی شهید کیخسرو پهلوان
__CNT_DATE__
دانشجوی شهید کاظم دهستانی
__CNT_DATE__
دانشجوی شهید حسن شاخوسی
__CNT_DATE__
دانشجوی شهید نصرت اله نادری
__CNT_DATE__
دانشجوی شهید غلامرضا (سعید) مستوفی
__CNT_DATE__